FE_POIR_poziom_plMJZ Sp. z o. o. w konsorcjum z SIM FACTOR Sp. z o. o. (lider) realizuje Projekt w ramach Działania 1.2: GAMEINN „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł Projektu: „PWM - Platforma wizualizacji miejskich planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów urbanistycznych i architektonicznych wraz z analityką inwestycyjną z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości oraz 3D”
Budżet projektu: 4 189 481,00 PLN
Wartość projektu: MJZ Sp. z o. o. 1.639.250,00 PLN
Dofinansowanie: MJZ Sp. z o. o. 1.118.500,00 PLN
Czas trwania projektu: luty 2020 r. – styczeń 2023 r.
Celem projektu: będzie przeprowadzenie prac B+R, które doprowadzą do stworzenia aplikacji, prezentującej w przejrzystej i atrakcyjnej wizualnie formie plany przestrzennego zagospodarowania terenu oraz tworzone na ich podstawie koncepcje architektoniczne w postaci wirtualnych makiet lub wirtualnych obiektów wkomponowanych w obraz rzeczywistego otoczenia. Ważnym elementem będą dołączone do trójwymiarowego obrazu parametry planów, mające znaczenie dla wszystkich grup interesariuszy, w tym właścicieli sąsiednich nieruchomości, potencjalnych inwestorów oraz przyszłych nabywców planowanych budynków, mieszkań i lokali użytkowych.